پروتکل درمانی مدیریت و کنترل خشم با رویکرد شناختی رفتاری CBT

پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع روش مبتنی برتعیین ارزش

پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع روش مبتنی بر تعیین ارزش

پروتکل درمانی و پکیج آموزشی منابع شناخت خود

پروتکل درمانی و برنامه آموزشی منابع تکوین خود

پروتکل درمانی فراشناختی کاهش اضطراب و افسردگی جراحی و عمل زیبایی

پروتکل درمانی فراشناختی گروهی در 8 جلسه 60 دقیقه ای

پروتکل درمانی اثر آموزش راهبردهای فراشناختی بر یادگیری

دانلود پروتکل درمانی و پکیج آموزشی ابراز وجود

دانلود پروتکل درمانی و پکیج آموزشی جرات ورزی

پروتکل درمانی آموزش گروهی مهارت ابراز وجود و جرات ورزی

پروتکل درمانی راهبردهای حل مسئله جورج پولیا

پروتکل درمانی شناختی رفتاری مدیریت خشم پاتریک ریلی و مایکل شاپ

پروتکل درمانی شناختی رفتاری CBT اختلالات جنسی

پروتکل درمانی شناختی رفتاری CBT افزایش عزت نفس

پروتکل درمانی و پکیج آموزشی مشاوره گروهی هوش هیجانی

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع تدوین استانداردها: مسئله های مطرح از دیدگاه سیاسی

دانلود پروتکل زوج درمانی شناختی رفتاری CBCT مشاوره گروهی

پروتکل درمانی آموزش مهارت های ارتباط موثر و جرات مندی

پروتکل درمانی و پکیج اثربخشی آموزش ابراز وجود

پروتکل و بسته آموزشی روان درمانی حمایتی گروهی

پروتکل درمانی و پکیج جامع بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل

پروتکل درمانی و طرحواره کاهش تعارض زناشویی

پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل رفتار متقابل TA

دستورالعمل و پروتکل درمانی اختلال افسردگی اساسی

پروتکل گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر

پروتکل درمانی و آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مسئله

پروتکل درمانی آموزش تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ با موضوع مقدمه اي بر تئوري حسابداري

راهنمای کتاب احتمال، متغیرهای تصادفی و فرآیند های اتفاقی 1و2